Algemene Voorwaarden

GOED TE LEZEN

Waaronder Stichting Bereikbaar te Winschoten haar diensten en/of andere werkzaamheden verricht. Zij raadt de opdrachtgever aan deze algemene voorwaarden


 Artikel 1 – Stichting Bereikbaar

 1. Stichting Bereikbaar (hierna te noemen: de stichting) heeft geen winstoogmerk en verricht haar diensten en/of werkzaamheden vanuit maatschappelijk oogpunt.
 2. Alle diensten en/of andere werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht. Indien de stichting de opdracht heeft aangenomen, is zij gebonden. Zij zendt een bevestiging van opdracht aan de opdrachtgever en zal de opdrachtgever persoonlijk benaderen ter identificatie.
 3. De stichting zal zorg dragen voor een voorziening in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en haar werkzaamheden verrichten op basis van een volmacht, in lijn met het bepaalde in artikel 13 van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden.
 4. De stichting heeft te alle tijde het recht de overeengekomen opdracht om haar moverende redenen per direct te beëindigen. Zij dient deze redenen wel schriftelijk kenbaar te maken bij opzegging. 

 

Artikel 2 – geheimhouding & briefgeheim

 1. Iedere overeenkomst wordt door de stichting naar haar beste inzicht en vermogen op een zorgvuldige en professionele wijze uitgevoerd.
 2. De stichting zal ten aanzien van het gebruik van de haar verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De stichting is tegenover derden verplicht tot geheimhouding van informatie van en/of betreffende cliënt, die een vertrouwelijk karakter heeft. Buiten deze geheimhouding valt: a) alle informatie, die gevraagd wordt of vereist c.q. kan worden door bevoegde autoriteiten. Alle informatie, die openbaar is en niet in een afzonderlijke overeenkomst is beperkt.
 3. De stichting opent enkel noodzakelijk voor de uitoefening van zijn taak post en zorgt voor een correcte verwerking hiervan. 
 4. Bij het aangaan van een overeenkomst tot opdracht vrijwaart opdrachtgever, opdrachtnemer voor het schenden van het briefgeheim, opdat de stichting haar taken kan uitoefenen.

 

Artikel 3 – standaardtarief

 1. De stichting verricht haar diensten en/of andere werkzaamheden tegen een tarief gebaseerd op het in de periode waarin de diensten of andere werkzaamheden zijn verricht geldende standaard tarief inclusief omzetbelasting en 6% kantoorkosten, tenzij schriftelijk een andere wijze van betaling is overeengekomen. De tarieven staan vermeld op de website en zijn variabel en vervat in pakketten. 
 2. De in het eerste lid genoemde periode loopt telkens een jaar en vangt aan op 1 januari en 31 december van ieder jaar. Het standaard tarief wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.
 3. Personen tot 12 jaar brengen wij geen kosten in rekening.
 4. Personen van 12 jaar tot 16 jaar betalen maandelijks €10,- ongeacht het gekozen abonnement.  
 5. Personen van 16 jaar tot 18 betalen de reguliere abonnementsgelden. 
 6. Personen tot 18 jaar kunnen geen individuele aanvraag doen (enkel in combinatie met een aanvraag van het ouderlijk gezag).


Artikel 4 – verplichtingen Stichting Bereikbaar

 1. Het fysiek opsturen van post wordt 1 maal per 12 werkdagen verstuurd. 
 2. Digitaal opsturen van post wordt 1 maal per 12 werkdagen per mail verstuurd.
 3. De gezamenlijke post mag niet de formaten 90 cm x 40 cm x 40 cm en het gewicht van 9kg overschrijden.
 4. Post wordt middels reguliere post verstuurd (niet aangetekend) en enkel binnen de Nederlandse landgrenzen.
 5. De stichting is gerechtigd om ieder jaar in januari het maandbedrag van het abonnement aan te passen als gevolg van inflatie. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de stijging van het Consumenten-prijsindexcijfer van het CBS over het voorafgaande jaar van 1 juli tot en met 30 juni. De stichting voert geen inflatiecorrectie door als er drie maanden of minder van het abonnement verstreken zijn.
 6. Wordt een contract binnen een maand opgezegd, dan berekent de stichting eenmalig € 25,00 administratiekosten in rekening.
 7. Postpakketten waarbij geen sprake is van documenten, maar van fysieke producten mag de stichting weigeren door deze post niet aan te nemen of om hiervoor opslag bij de opdrachtgever in rekening te brengen van minimaal € 25,00. Dit bedrag zal vooraf moeten worden voldaan. 
 8. De stichting is gerechtigd post te vernietigen na 3 maanden met uitzondering van authentieke akten zoals notariële/gerechtelijke stukken, maar ook stembiljetten, welke per post doorgezonden zullen worden of dienen te worden opgehaald door opdrachtgever. Voor het verzenden van authentieke stukken of stembiljetten per aangetekende post zal een opslag bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht van minimaal € 15,00. Dit bedrag zal vooraf moeten worden voldaan. 
 9. Als de opdrachtgever heeft gekozen voor de optie “digitaal opsturen”, maar er het poststuk moet alsnog per (aangetekende) post worden verstuurd dan wordt een opslag berekend van minimaal € 15,00. Dit bedrag zal vooraf moeten worden voldaan. 
 10. De stichting is gerechtigd post te openen als de opdrachtgever heeft gekozen voor de optie “digitaal opsturen”. 
 11. De stichting is verplicht om ongeadresseerde post, ongeadresseerde reclamedrukwerk of post met commerciële uitingen per direct te vernietigen. De post hoeft ook niet digitaal of fysiek verstuurd te worden.

 

Artikel 5 – weigeringsgronden / opzeggingsgronden

 1. De stichting is ten alle tijden gerechtigd een opdrachtgever, zonder opgave van reden te weigeren.
 2. De betrokken overheidsorganisatie voor inschrijving in de BRP is te alle tijde gerechtigd en zonder opgave van reden opdrachtgever te weigeren.
 3. Opdrachtgever is verboden een zakelijk adres (KvK inschrijving) in te schrijven op het briefadres.
 4. Opdrachtgever is verboden om aanvragen te doen op het briefadres voor het verkrijgen van overheidsvoorzieningen en -toeslagen, waaronder op basis van de participatiewet.
 5. Opdrachtgever zal bij illegaal of onrechtmatig gebruik van het briefadres worden aangegeven bij justitie, eventueel door het overleggen van de stukken die tot het illegaal of onrechtmatig gebruik hebben geleid. De stichting accepteert en tolereert op geen enkele wijze strafbare handelingen, en dat zal bij constatering per direct leiden tot weigering/opzegging en tot een aangifte bij de politie.

 

Artikel 6 – duur van de overeenkomst  

 1. De Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Opdrachtgever kan maximaal zes maanden ingeschreven staan op het BRP adres, tenzij de bevoegde autoriteiten en/of de stichting anders bepalen.
 3. Is er geen verlenging op basis van artikel 6 lid 2 van het BRP adres, dan zal na 6 maanden het contract indien gekozen is voor – Pakket Digitaal Doorzenden van post naar een op te geven e-mailadres + BRP inschrijving naar het pakket “Digitaal Doorzenden van post naar een op te geven e-mailadres” – automatisch worden omgezet, tenzij binnen een maand voor het einde van de termijn hier schriftelijk bezwaar tegen wordt aangetekend. 
 4. Is er geen verlenging op basis van artikel 6 van het BRP adres, dan zal na 6 maanden het contract ingeval gekozen is voor – Pakket fysiek doorzenden van post naar een op te geven postadres + BRP inschrijving (voorheen GBA) naar het pakket “Fysiek doorzenden van post naar een op te geven postadres” – automatisch worden omgezet, tenzij binnen een maand voor het einde van de termijn hier schriftelijk bezwaar tegen wordt aangetekend.
 5. Opdrachtgever heeft het recht deze Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van een maand. De overeenkomst kan slechts tegen het begin van de eerste werkdag van de volgende maand worden opgezegd.
 6. De opzegging dient schriftelijk bij aangetekend schrijven plaats te vinden, zonder opgaaf van redenen.
 7. Binnenkomende post na contractdatum zal worden geweigerd indien er sprake is van stopzetting of opzegging van het contract.

 

Artikel 7 – maandelijkse declaratie

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zendt de stichting na afloop van iedere kalendermaand aan de opdrachtgever een declaratie van het overeengekomen maandbedrag dan wel dat er maandelijks een bedrag wordt afgeschreven via automatische incasso.

Artikel 8 – betalingstermijn, opschortingsrecht en vertragingsrente

 1. De opdrachtgever dient de hem gezonden declaratie/incasso binnen veertien dagen na declaratiedatum aan de stichting te betalen.
 2. De opdrachtgever betaalt de declaratie vooruit. 
 3. De stichting zal haar werkzaamheden in het kader van de opdracht beëindigen, wanneer de opdrachtgever de declaratie niet binnen veertien dagen na declaratiedatum heeft betaald. 
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en heeft de stichting vanaf die dag recht op een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning is de opdrachtgever een bedrag van € 25,00 (vijfentwintig euro) aan administratiekosten verschuldigd en indien de vordering ter incasso wordt uitbesteed, is de opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, en het recht heeft om de overeengekomen opdracht te beëindigen zoals in artikel 1, lid 4 is bepaald. 

 

Artikel 9 – beperking aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten en/of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van diensten en werkzaamheden door de stichting en/of degenen die voor haar diensten en werkzaamheden verrichten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.
 2. Opdrachtgever zal de geleden schade moeten aantonen en binnen één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis aan de stichting kenbaar moeten maken. De stichting is niet aansprakelijk voor immateriële schade of gevolgschade zoals gederfde winst of misgelopen opdrachten.
 3. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld indien post niet fysiek aangekomen is, gescande post in de spam van de mailbox aangekomen is of gescande post niet in de mailbox is terecht gekomen.
 4. De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overheidshandelingen en/of -besluiten die betrekking hebben, c.q. gevolgen (kunnen) hebben, op de werking van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Artikel 10 – toepasselijk recht, competente rechter en forumkeuze

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.